Regulamin – Bison Ultra-Trail® 70

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2023 r.

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej “Bison Ultra-Trail® 70”, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10/2.

CEL

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja biegów po naturalnych terenach leśnych.
 3. Promocja regionu turystycznego Puszczy Knyszyńskiej w Polsce i na świecie.
 4. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
 5. Krzewienie świadomości ekologicznej.

CHARAKTER BIEGU

 1. Zawody polegają na przebiegnięciu (przejściu) całej trasy Biegu o własnych siłach na czas. 
 2. Bieg rozgrywany będzie po terenach leśnych. Trasa prowadzić będzie drogami, duktami i ścieżkami leśnymi. W niewielkiej części może być prowadzona drogami brukowanymi i asfaltowymi.  
 3. Zawodników obowiązuje kategoryczne przestrzeganie przepisów kodeksu ruchu drogowego.
 4. Na trasie Biegu nie można wykluczyć wystąpienia zmiennych warunków pogodowych, silnego wiatru, ulewnego deszczu czy niskich temperatur. 

TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. Bieg wystartuje 5 października 2024 r. o godz. 6:30.
 2. Start i meta Biegu zlokalizowane będą w Supraślu.
 3. Linia startu zostanie zamknięta po ok 15 min od strzału startera.
 4. Długość trasy ok 72 km.
 5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bisonultratrail.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany powyższych parametrów trasy ze względu na zalecenia instytucji publicznych lub bezpieczeństwo uczestników. 

LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 11 godzin.
 2. Zawodników będą obowiązywały również limity czasu na punktach odżywczych. Czas liczony od przekroczenia linii startu:
  1. Królowy Most (15 km) – 2h 20 min (8:50)
  2. Kondycja/Leśniczówka I (26 km) – 4h (10:30)
  3. Kondycja/Leśniczówka II (46 km) – 7h (13:30)
  4. Galeria Rzeźb (61 km) – 9h 30 min (16:00)
 3. Limity czasu na punktach obowiązują dla czasu przyjścia do punktu, a nie czasie wyjścia z punktu. Aby kontynuować zawody należy dotrzeć do punktu odżywczego przed limitem czasu.
 4. Po upływie limitu czasu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części Biegu. Nie ma możliwości kontynuowania Biegu, na tzw. „własną odpowiedzialność” czy „poza klasyfikacją”.

PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

 1. Na trasie Biegu rozstawione będą 4 punkty odżywiania:
  1. Królowy Most (15 km)
  2. Kondycja/Leśniczówka I (26 km)
  3. Kondycja/Leśniczówka II (46 km)
  4. Galeria Rzeźb (41 km)
 2. Zorganizowana pomoc dopuszczalna jest wyłącznie w promieniu 100 m od oficjalnych punktów odżywczych Organizatora. Pomoc poza wskazaną strefą jest niedozwolona.
 3. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

OZNAKOWANIE TRASY

 1. Trasa będzie oznakowana za pomocą taśm i tabliczek kierunkowych.
 2. Zdecydowanie sugerujemy zabranie ze sobą mapy otrzymanej w Biurze Zawodów oraz wgranie do zegarka lub innego urządzenia z GPS trasy Biegu (tracka). W przypadku braku oznaczeń zniszczonych przez wandali może to być jedyny sposób na odnalezienie właściwej drogi. 
 3. Jeżeli zgubiłeś się, cofnij się do ostatniego miejsca, gdzie widziałeś oznakowanie tras.
 4. Jeżeli uważasz, że jakieś oznakowanie wisi źle nie przewieszaj go samodzielnie! Zadzwoń do Organizatora i poinformuj o tym fakcie. Postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
 5. Oznakowanie jest umieszczane tuż przed zawodami i likwidowane zaraz po zawodach.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 5 października 2024 ukończą 18 lat. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Bez dokonanej wpłaty nie będzie możliwa rejestracja. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz odbiór numeru startowego w Biurze Zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia internetowe możliwe są do 4 października 2024 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia będą możliwe również w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. W biegu obowiązuje limit 150 uczestników. 
 5. Rejestracja bez dokonania wpłaty nie stanowi rezerwacji miejsca na Bieg. Pod uwagę brane są wyłącznie opłacone rejestracje. 
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze Zawodów. (Miejsce oraz godziny pracy biura zostaną podane w późniejszym czasie).
 7. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem, QR kodu oraz wyposażenia obowiązkowego.
 8. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną (osobę trzecią) jest możliwy na podstawie okazania kodu QR zawodnika oraz, do wglądu, kopię pierwszej strony dokumentu tożsamości z widocznym imieniem i nazwiskiem (zdjęcie okazane w telefonie jest akceptowane).
 9. Po pozytywnej weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy zawierający numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 1. Każdy z zawodników musi przejść weryfikację pod kątem posiadania obowiązkowego wyposażenia. Numer startowy będzie wydany wyłącznie po pozytywnym przejściu weryfikacji obowiązkowego wyposażenia.
 2. Zawodnik zobowiązuje się do stawienia na starcie w dniu Biegu z pełnym wyposażeniem obowiązkowym. 
 3. Organizator ma prawo do sprawdzenia wyposażenia obowiązkowego przed startem, na trasie, jak również na mecie Biegu. Brak elementów z wyposażenie obowiązkowego będzie skutkowało nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją.
 4. W skład wyposażenia obowiązkowego na dystansie 70 km wchodzą:
  1. Aktywny telefon przez cały czas trwania Biegu
  2. Kubek na wodę lub bidon (nie będzie na punktach kubeczków jednorazowych!)
  3. Folia NRC
  4. Czapka lub chusta wielofunkcyjna
  5. Gwizdek
  6. Kurtka przeciwdeszczowa
  7. Plecak lub nerka biegowa
  8. Pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra (lub kilka o łącznej poj. 1l)
  9. Bandaż elastyczny + opatrunek jałowy
  10. Numer startowy wraz z chipem – do pobrania w biurze zawodów
  11. Mapy trasy – do pobrania w biurze zawodów
  12. Dowód osobisty lub paszport
 5. Wyposażenie zalecane na dystansie 70 km:
  1. Urządzenie GPS z wgraną trasą biegu
  2. Latarka czołowa
  3. Polisa ubezpieczeniowa NNW

ZASADY SZCZEGÓLNE

 1. Uczestnicy poruszają się wyłącznie po wyznaczonej trasie. 
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Lasów Państwowych i rezerwatów przyrody. 
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie. Pod rygorem dyskwalifikacji nie wyrzucaj żadnych śmieci, zużytych żeli, chusteczek itp. na trasie Biegu. Na punkcie odżywczym będzie kosz na śmieci, gdzie będzie można wyrzucić niepotrzebny bagaż.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz towarzyszenia osób trzecich na trasie (towarzyszących pieszo lub rowerem). Zorganizowana pomoc dopuszczalna jest wyłącznie w promieniu 100 m od oficjalnych punktów odżywczych organizatora. Zawodnik, któremu będą towarzyszyły osoby postronne może być zdyskwalifikowany.
 5. Numer startowy powinien być przymocowany z przodu ciała, w widocznym miejscu.Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 6. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
 7. Zawodnik chcący wystartować z psem zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulujących obecność zwierząt domowych na terenach leśnych. Warunkiem koniecznym jest poruszanie się z psem na smyczy przez całą trasę w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych zawodników. 
 8. Jeżeli podczas zawodów spotkasz innego zawodnika, który potrzebuje pomocy zaopiekuj się nim i zadzwoń na numer alarmowy, który masz na rewersie numeru startowego.
 9. Zawodnicy niestosujący się do przepisów regulaminu mogą zostać ukarani przez Organizatora karą czasową lub dyskwalifikacją. Postępowanie w tej sprawie Organizator rozpoczyna w związku ze skutecznie wniesionym protestem lub z własnej inicjatywy. O wymiarze kary decyduje Dyrektor Biegu lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie wszystkich znanych okoliczności dotyczących naruszenia Regulaminu. Decyzja dotycząca ukarania zawodnika z chwilą jej ogłoszenia jest ostateczna.

REZYGNACJA w czasie Biegu

 1. W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji w czasie Biegu, uczestnik powinien, w miarę możliwości, zrobić to w jednym z punktów odżywczych, informując o tym fakcie obsługę.
 2. W przypadku braku takiej możliwości niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod alarmowym numerem telefonu umieszczonym na rewersie numeru startowego.
 3. Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z punktów kontrolnych/punktów odżywczych do Supraśla. 
 4. Po wycofaniu się nie ma możliwości dalszego uczestniczenia w zawodach lub ponownego włączenia się do rywalizacji.
 5. Pamiętaj, że dotarcie do Ciebie, kiedy jesteś na trasie może zająć sporo czasu. Jeżeli nie czujesz się najlepiej, decyzję o wycofaniu lepiej podjąć na punkcie odżywczym.

OPŁATY

  1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
   • 209 zł do 29.02.2024 r.
   • 239 zł od 1.03 do 30.06.2024 r.
   • 259 zł od 1.07 do 31.08.2024 r.
   • 269 zł od 1.09 do 30.09.2024 r.
   • 290 zł od 1.10 do 4.10.2024 r. (pod warunkiem dostępności miejsc)
  2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe lub bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczny jest kontakt na zapisy@bialystokbiega.pl. Po otrzymaniu przelewu wysłany zostanie kod do rejestracji.
   W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ZAWODNIKA wraz z dopiskiem “Bison”. 
  3. Osobom urodzonym w latach 1964 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Aby skorzystać ze zniżki należy skontaktować się z Organizatorem pisząc na zapisy@bialystokbiega.pl. Po zgłoszeniu zostanie przesłany kod do rejestracji.
  4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  5. W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii opłaty startowe zostaną zwrócone lub przeniesione na kolejny rok (do wyboru przez Uczestnika).
  6. Możliwe jest przeniesienie wniesionej opłaty na innego zawodnika. Przeniesienia swojej opłaty startowej na inną osobę zawodnik dokonuje samodzielnie logując się na swoje konto w serwisie datasport.pl. 
   Przeniesienie opłaty możliwe jest do 30.09.2024. 
  7. Możliwe jest przepisanie na inny dystans, pod warunkiem dostępności miejsc na wybranym dystansie. Zgłoszenie należy wysłać na zapisy@bialystokbiega.pl w tytule wiadomości wpisując „Zmiana dystansu”. W przypadku zmiany na dłuższy dystans należy pokryć różnicę w cenie po stawce z dnia rejestracji. Organizator nie zwraca różnicy w cenie pakietu w przypadku zmiany pakietu droższego na tańszy.
  8. Zmiany opisane w pkt. 6 i pkt. 7 powyżej nie będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania biegu.
  9. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia następujące świadczenia:
   • napoje i wyżywienie na punkcie odżywczym
   • posiłek regeneracyjny po biegu
   • elektroniczny pomiar czasu 
   • numer startowy 
   • pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy Bieg  
   • mapa z zaznaczoną trasą Biegu
   • zabezpieczenie medyczne
   • gadżet biegowy

DEPOZYTY UBRANIOWE

 1. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 2. Depozyty przyjmowane będą w foliowym worku zawiązanym na końcu oraz naklejoną etykietą z numerem startowym. Możliwe będzie pozostawienie w depozycie plecaka lub torby, ale wyłącznie takich, do których można przymocować tzw. etykietę bagażową w sposób uniemożliwiający samoczynne odklejenie. Maksymalna wielkość pozostawionego depozytu to 60l.
 3. Worki foliowe oraz etykiety z numerem będą wydawane przy odbiorze pakietu startowego.
 4. Pojemność worków na depozyt to 60l.

OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami regulaminu i w pełni je akceptuje.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz poglądowo klasyfikacje wiekowe.
 2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów brutto liczonych od strzału startera. 
 3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) będą dekorowani na podium. Godziny dekoracji dla poszczególnych dystansów zostaną podane w późniejszym terminie.
 3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 7 października 2024 na adres mailowy: fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 7 dni po Biegu.
 4. Protesty dotyczące miejsc dekorowanych, należy składać do Sędziego Głównego bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją).
 5. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników po dekoracjach, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach po trasie biegu (nie dotyczy obsługi ze strony organizatora).
 2. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
 7. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 5 i 6 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany godzin startu, 
 • podziału uczestników na mniejsze grupy, 
 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych, 
 • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
 • W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii opłaty startowe zostaną zwrócone lub przeniesione na kolejny rok lub wykorzystane na Bieg w nowej formule (do wyboru przez Uczestnika).
 • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusa covid-19. 
 • Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www. 
 • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

 

——————————————————————————————————-

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które się zarejestrujesz.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.